Palvelut saneerauskohteisiin

Toteutamme seuraavat saumaukseen liittyvät työt

 • Uusin­ta­sau­maukset
 • Entisen sauman poisto ja hionta
 • Taus­ta­vil­loi­tuksen tarkistus
 • Poh­ja­nau­hoitus ja primerointi
 • Uudel­leen­saumaus
 • Jät­teiden poiskuljetus
 • Lisätyöt
 • Sauman avarrus
 • Sauman vil­loitus
 • Kovat saumat elas­ti­siksi esim. par­vek­keiden pielisaumat
 • Pie­ni­muo­toiset pur­kutyöt esim. sei­nällä olevat puu­ri­tilät sekä pen­saiden ja muun sau­maus­työtä hait­taavan kas­vil­li­suuden poisto
 • Haitta-aineet uusin­ta­sau­mauk­sissa

Hyvä tietää ennen kuin ryhdytään suunnittelemaan uusintasaumausta kiinteistöissä

PCB:n, lyijyn ja asbestin tutkiminen

Ennen vuotta 1979 val­mis­tuneen talon sau­moista on otettava näytteet mah­dol­lisen PCB:n mää­rit­tä­mi­seksi. 1989 tai sitä ennen val­mis­tuneen talon sau­moista on otettava näytteet mah­dol­lisen lyijyn määrittämiseksi.

Jos näyt­teestä todetaan PCB:tä, ei lyijyä tar­vitse erikseen tutkia.

Van­hojen ele­ment­ti­ta­lojen sau­moista voi löytyä PCB:tä tai lyijyä, vaikka saumat oli­sivat jo ker­taalleen uusittu. PCB- ja lyi­jy­pi­toi­suudet on sel­vi­tettävä näis­säkin tapauk­sissa, kunnes tut­ki­mus­tulos osoittaa haitta-aine­pi­toi­suuksien alittumista.

Jos sauman PCB- tai lyi­jy­pi­toisuus ylittää sal­litun määrän, tulee vanhan massan poisto tehdä eri­tyisiä ohjeita nou­dattaen (Ratu 82–0382).

Palokatkojen tarkastukset ja kunnossapito

Van­hojen kiin­teis­töjen palo-osas­tointien ongelmana ovat yleensä ”pii­levät puutteet”, jotka yleensä ovat olleet kiin­teistön val­mis­tu­mi­sesta saakka. Toinen käy­tännön ongelma on uusien asen­nusten myötä rikot­tujen läpi­vientien jäl­ki­tii­vis­tykset, jotka ovat joko kokonaan teke­mättä tai toteu­tettu väärin (yleinen käsitys on usein, että nämä paikat ovat kunnossa).

Asian­tun­tijan suo­rittama kar­toitus kes­kittyy näihin ongel­ma­kohtiin sisältäen kui­tenkin samalla raken­nuksen palo-osas­tointien koko­nais­val­taisen tar­kas­telun raken­nus­luvan mukaisten osas­toin­ti­ra­jojen poh­jalta. Samalla otetaan huo­mioon suo­ri­tetut muu­tokset, enna­koidaan tilojen käyt­täjien tulevia tar­peita, valitaan kun­nos­sa­pitoa hel­pot­tavia rat­kaisuja ja ohjeis­tetaan oikeaop­piseen tekemiseen.

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä palo-osastointien tarkastuspaikoista, joissa puutteita ilmenee:

 • Kaa­pe­li­nousu­kes­kukset / -linjat (lattia tai seinät), säh­kö­pää­keskus, kaa­pe­li­reitit (kel­la­ri­ker­roksien sei­nä­lä­pi­viennit ja put­ki­tun­nelit) sekä tärkeät lai­te­tilat / kone­salit (koro­tetun lattian alla)
 • IV-kone­huoneet ja kuilut (kui­lujen seinät, palopellit)
 • Palo-osas­toina toi­mivat varas­to­tilat (kel­la­ri­ker­rokset, ullakot) / palokuormaa
 • Palo-ovien ylä­puo­liset linjat (ala­katon takana)
 • Palo-ovet ja -luukut: sul­keu­tuvat ja salpautuvat