Uudiskohteen saumaukset

Teemme esimerkiksi seuraavat uudiskohteiden saumaustyöt

  • Por­ras­käy­tävien saumaukset
  • Läpi­viennit
  • Kyn­nykset
  • Pel­ti­liit­tymien tiivistykset
  • Lasi­kit­taukset
  • Silikoni- ja akryylityöt
  • Ure­taa­ni­vaah­do­tukset

Julkisivun saumaus

Jul­ki­si­vujen ele­ment­ti­sau­mauksen tar­koi­tuksena on estää sää­olo­suh­teiden vai­kutus talon raken­teisiin. Var­sinkin Suomen oloissa on tärkeää tehdä sau­maukset huo­lel­li­sesti, jotta rakenteet kes­tävät sään­vaih­telut myös poh­joi­sissa olosuhteissa.

Oikein tehdyt jul­ki­si­vusaumat piden­tävät kiin­teistön elin­kaarta, luovat kus­tan­nus­säästöjä, läm­mi­tys­kus­tan­nuksien vähe­ne­misen kautta ja vähen­ty­neinä kor­jaus­tar­peina. Oikeaop­piset saumat myös nos­tavat kiin­teistön arvoa ja lisäävät asumismukavuutta.