Palokatkot

Joitakin yleisimpiä tuoteryhmiä sekä niiden valintaan vaikuttavia ominaisuuksia:

  • palo­kat­ko­massat – kes­tävyys, kustannustehokkuus
  • palo­kat­ko­kitit – pienet aukot, elas­tisuus, paisuntaominaisuus
  • palo­man­setit / pai­suvat sauma- ja put­ki­nauhat – muo­vi­put­ki­lä­pi­viennit / rakennesaumat
  • palo­kat­ko­pin­noitteet – vil­la­tyyp­pisten rat­kai­sujen osana kevyissä rakenteissa
  • läpi­vien­ti­va­raukset – kaapeliläpiviennit
  • palo­pussit – väliai­kainen rat­kaisu (raken­nusaikana tai kunnossapidossa)
  • modu­laa­riset palo­katkot, esi­val­mis­tetut läpivientikappaleet

Palo­kat­ko­tuot­teiden hyväk­syn­tä­me­net­te­lyistä sekä tek­ni­sistä omi­nai­suuk­sista saa lisä­tietoa tar­vit­taessa otta­malla yhteyttä meihin.

Paloturvallisuutta edistävät toimintamallit

Raken­nus­hank­keissa palo­katkot ovat yleensä olleet ”yli­mää­räinen lit­te­roi­maton kuluerä”, mutta viime vuosina niin raken­nut­tajat kuin raken­ta­jatkin ovat yhdessä alan toi­mi­joiden kanssa olleet luo­massa palo­tur­val­li­suutta edis­täviä toi­min­ta­malleja, joilla on mah­dol­lista var­mistaa myös toteu­tusten laa­dul­linen puoli kustannustehokkaasti.

Suun­nit­te­lu­vai­heessa mää­ri­tetään palo-osas­toinnit, palo­luokat, läpi­me­nevät ins­tal­laatiot, auk­kojen koot = yleiset vaa­ti­mukset palo­kat­koille = palokatkosuunnitelma.

Toteu­tus­vai­heessa palo­kat­kou­ra­koitsija toteuttaa asen­nustyöt palo­kat­ko­suun­ni­telman poh­jalta ja täy­dentää luo­vu­tusai­neistoa eril­li­sellä toteutus- ja laa­dun­val­von­ta­suun­ni­tel­malla (asen­nus­hen­ki­löstön pätevyys, tuot­teiden / rat­kai­sujen kel­poi­suuden osoit­ta­minen, raken­nus­paik­ka­koh­taiset asian­tun­ti­ja­lausunnot, sijain­ti­do­ku­men­taatio / mer­kin­tä­pe­ri­aatteet sekä käyttö- ja huoltokirja-aineisto).

Määräykset ja perusteet 

Palo­katkon teh­tävänä on tii­vistää osas­toivan raken­nusosan läpi kul­kevien kaa­pelien, putkien, roi­lojen, kanavien, hormien sekä kul­je­tin­lait­teis­tojen edel­lyt­tämät läpi­viennit niin, ettei olen­nai­sesti hei­kennetä raken­nusosan osas­toi­vuutta (RakMk E1 / 7.4.1). Palo­katko estää tuli­palon syt­tyessä liekkien, kuu­muuden ja savu­kaa­sujen leviä­misen läpi­vientien kautta raken­teelle mää­rätyn palon­kes­toajan tur­vaten pois­tu­mista ja estäen vahingon leviämistä.

Raken­nukset tai niiden palo-osastot ryh­mi­tellään niiden pää­käyt­tö­tavan perus­teella. Läh­tö­kohtana käyt­töaika (päivä, ilta tai yö) käyt­täjien tilojen tun­temus sekä pelas­tau­tu­mis­valmius palo­ti­lan­teessa. Käyt­tö­tapoja ovat esi­mer­kiksi asunnot, majoi­tus­tilat, hoi­to­lai­tokset, tuo­tanto-/va­ras­totila, jne. Rakennus tulee jakaa yleensä palo-osas­toihin palon ja savun leviä­misen rajoit­ta­mi­seksi, pois­tu­misen tur­vaa­mi­seksi, pelastus- ja sam­mu­tus­töiden hel­pot­ta­mi­seksi sekä omai­suus­va­hin­kojen rajoittamiseksi.

Palo­kat­kojen perusteet löy­tyvät lain­sää­dän­nöstä (Raken­nus­tuo­tea­setus 1.7.2013 / Laki raken­nus­tuot­teiden hyväk­syn­nästä, Maan­käyttö- ja raken­nuslaki 5.2.1999/132 ja Pelas­tuslaki 29.4.2011/379 (3 luku 9§) sekä muista vaa­ti­muksia aset­ta­vista asia­kir­joista kuten esi­mer­kiksi Vakuu­tus­yh­tiöiden suojeluohjeet.

Palokatkosuunnitelma toteutuksen tukena 

Palo­katkoja ei tehdä viran­omaisia varten, vaan ne ovat erittäin tärkeä osa raken­teel­lista riskien hal­lintaa. Pienet aukot palo-osas­toin­neissa voivat aiheuttaa suuret vahingot.

Palo­kat­ko­tuot­teista löytyy useita eri­laisia vaih­toehtoja. Olen­naista on löytää tek­ni­sesti toi­mi­vimmat, mutta samalla kus­tan­nus­te­hok­kaimmat rat­kaisut. Palo­kat­ko­tuot­teiden mark­ki­nointi ken­tällä on jois­sakin rat­kai­suissa har­haan­joh­tavaa, jolloin asiakas ostet­tuaan pal­veluja tai käy­tet­tyään tuot­teita voi saada väärän kuvan rat­kai­sujen palo­tek­ni­sestä toimivuudesta.