Ikkunoiden ja ovien tiivistys

Rakenteiden tiivistäminen

Sisäil­maon­gelmat ja asu­mis­terveys ovat esillä lisään­ty­vissä määrin kaik­kialla Suo­messa. Jat­ku­vasti puhutaan homeesta kou­luissa ja asuin­ra­ken­nuk­sissa. Sisäilman laatuun tulee kiin­nittää huo­miota – onhan kyseessä yksi suu­rim­mista asu­mis­ter­veyteen vai­kut­ta­vista asioista.

Kai­kissa raken­teissa on lii­tos­kohtia – eli saumoja – ja näiden kohtien tii­viyteen tulisi kiin­nittää eri­tyistä huo­miota. Oikein tehty lii­tos­kohta kestää raken­teiden lii­keh­dintää. Läm­mö­ne­ristys pitää raken­nuksen läm­pimänä ja asian­mu­kai­sesti raken­nettu koko­naisuus pitää rakenteet ter­veenä sekä sisäilman toimivana.

Teemme muun muassa seuraavat tiivistystyöt

  • Par­ve­ke­sau­maukset
  • Palo­mää­räysten mukaiset palo­sau­maukset (eris­tys­villa, poh­ja­nauha sekä palomassa)
  • Muut par­vek­keella olevat saumaukset
  • Jul­ki­si­vusau­maukset
  • Sau­mojen taus­ta­vil­loi­tuksen tar­kistus ja tar­vit­taessa villan lisäys
  • Sau­mojen poh­ja­nau­hoitus ja primerointi
  • Saumaus sekä tuu­letus putkien/​koteloiden asennus
  • Muut pie­ni­muo­toiset paikkaus‑, korjaus- ja asennustyöt
  • Ulko­puolen ikku­noiden saumaukset