Lakeuden Moniala

Rakennus- ja saumaustöiden moniosaaja

Elementtisaumaukset ammattitaidolla Länsi-Suomessa

Olemme Länsi-Suo­messa toimiva rakennus- ja sau­mausalan yritys. Olemme eri­kois­tuneet elementtisaumauksiin.

Teemme ele­ment­ti­sau­mausta ja ele­menttien uusin­ta­sau­mausta, vii­meis­te­ly­sau­mausta, palo­kat­ko­töitä sekä raken­teiden tii­vis­tys­töitä. Lisäksi teemme monia muita raken­nusalan töitä asiakkaan tar­peiden mukaan.

Kaut­tamme saa­tavana myös rau­doitteet val­miiksi tai­vu­tet­tuina ja asen­nettuna vah­vojen yhteis­työ­kump­pa­nimme kautta.

Suurkohteiden ja taloyhtiöiden elementti- ja uusintasaumaukset

Olemme eri­kois­tuneet suur­koh­teiden ja talo­yh­tiöiden ele­mentti- ja uusin­ta­sau­mauksiin. Osaavat teki­jämme sekä laa­dukkaat tuotteet takaavat lop­pu­tu­loksen, johon voi luottaa. Haluamme taata laadun ja aika­taulun, jotta kohde val­mistuu ajoissa.

Hoi­damme kaikki sau­maukseen liit­tyvät tärkeät työ­vaiheet yri­tyk­sille ja yksi­tyi­sille, kuten sili­ko­ni­sau­maukset, akryy­li­sau­maukset, palo­kat­kotyöt, pienet asen­nustyöt sekä monet muut työ­teh­tävät, joihin asiakas tar­vitsee tekijän.

Pal­ve­lemme talo- ja kiin­teis­tö­osa­keyh­tiöitä, raken­nus­liik­keitä ja raken­nut­tajia ja yksi­tyisiä asiakkaita.

Tutustu palveluihimme

Mikä on palokatko?

Palo­katkon tar­koitus on tii­vistää seinien läpi kul­kevien putkien läpi­viennit ja estää tuli­pa­lossa liekkien ja savun leviä­misen näiden kautta. Ammat­ti­tai­dolla ja laa­duk­kailla tuot­teilla tehdyt palo-osas­toinnit lisäävät tur­val­li­suutta ja ede­saut­tavat pelas­tus­työn­te­ki­jöiden toimintaa.

Panos­tamme asen­nuk­sis­samme ennen kaikkea laa­duk­kaaseen työn­jälkeen ja sitä kautta tur­val­liseen sekä luo­tet­tavaan lop­pu­tu­lokseen. Emme tingi tur­val­li­suu­desta ja siksi käy­tös­sämme on ainoastaan hyväk­sytyt mene­telmät sekä tuotteet. Käy­tös­sämme on ohjel­misto, jonka avulla pys­tymme doku­men­toimaan asen­netut palo­katkot sekä toi­mit­tamaan asiak­kaalle laa­dukkaan raportin.

Kiinnostuitko?